CARTA POBLA DE LA VILA

KOLOTRANSP

CARTA POBLA DE LA VILA JOIOSA

Açò es trasllat bé i fidedignament fet en la Vila de Vila Joiosa, en el dia vintè del mes de septembre, en l’any 1560 de la Nativitat del Senyor, basat en cert privilegi confeccionat en forma de pergamí, no viciat, ni cancel·lat, ni en alguna part d’aquell sospitós, sinó totes absolutament mancants de vici i sospita, el tenor del qual segueix sota aquestes paraules:

Nos, en Bernat de Sarrià, Conseller del Senyor Rei i Procurador del Regne de Múrcia, per nos i per tots les nostres, en per tots temps presents i esdevenidors, donem, aprovem i atorguem a vos, tots i sengles Pobladors, veïns i habitadors de la nostra Pobla de Vila Joiosa i de tot el seu terme, presents i esdevenidors, i als vostres, en per tot temps, que tingau fur de València; I que acollits al dit fur sigau poblats, i disposats a delme i primícia. I que per lo dit fur useu, jutgeu i determineu tots vostres plets, demandes i tots vostres negocis, i no per altre fur, usatge ni costuma

A més d’això atorguem, aprovem i confirmem a vos, dits i sengles veïns i Pobladors del dit Lloc de Vila Joiosa i del seu terme presents i esdevenidors, i als vostres, en per tot temps, la partició feta a vosaltres per en Guillem Gilabert, així com nos aquella li manam fer amb que li donam, segons que en aquella és contingut, de manera que cadascú de vosaltres Pobladors deia posseir carta del dit Guillem Gilabert del heretament, i de cases i horts que per ell li serà assignat :

A més d’això, aprovem i atorguem a vos dits tots i sengles veïns i habitadors i Pobladors del dit Lloc de Vila Joiosa i del seu terme presents i esdevenidors, i als vostres en per tot temps per lo dit Lloc de Vila Joiosa i del seu terme i per tota la nostra Senyoria, pugau amb vostres Bèsties i Bestiars péixer la herba, i erbes, i talar aquí fusta, llenya i llenyam; i fer aquí naus, Galeres, llaüts i totes altres coses a vostre servici, francament i sense obligacions, sens null servei, tribut ni null dret o gravamen que a nos ni als nostres per ningun temps esteu obligats a fer, ni a pagar, salvo no obstant; que si de dita fusta que aquí féreu, portàreu per vendre en altres parts, que d’aquella estiguéreu obligats a pagar dret:

A més d’això, donem, aprovem i atorguem a vos dits tots i sengles veïns, i Pobladors del dit Lloc, presents i esdevenidors, que de la festa de Sent Joan del mes de Juny primer, que a quatre anys primer vinents i contínuament complits, estigau francs i sens obligació de tota questa, host, cavalcada i cena, préstec i de tota altra qualsevol servitud reial, que a nos i als nostres no estigueu obligats a fer ni a donar:

A més d’això, donem, aprovem, i atorguem a los dits i sengles veïns, i Pobladors del dit Lloc, presents i esdevenidors, i als altres vostres, en per tot temps, que pugau vendre, comprar, així sient com movent, i totes coses en el dit Lloc francament i lliure, segons fur de València, encara que en tots els altres llocs de nostra Senyoria pugau comprar i vendre tots béns movents francament i lliure:

A més d’això, donem, aprovem, i atorguem a vos dits i sengles veïns, i Pobladors del dit Lloc, presents i esdevenidors, i als vostres, en per tot temps, que de la dita festa de Sant Joan de Juny fins a cinc anys passats, i contínuament complits, no pugau vendre, alienar a ningun veí del dit Lloc, exceptuant que pugau vendre a tot hom estrany, de manera que aquell hom estrany no puga comprar sinó tan solament un heretament, i unes cases, ni que faça en el dit Lloc residència personal per tots els dits cinc anys, i que cascú puga vendre i alienar a qui es voldrà, estrany o privat, segons fur de València, sens nul embargament de Nos ni dels nostres per ningun temps:

A més d’això, donem, aprovem i atorguem a tots dits veïns i Pobladors del dit Lloc de Vila Joiosa que tota l’aigua Vall-arc, i dels altres llocs, siga comprada així com solia ésser antigament partida en temps de Moros:

A més d’això, donem, aprovem i atorguem a vos, dits veïns i Pobladors de dit Lloc presents i esdevenidors, i als vostres, en per tot temps, que per ningun temps el dit Lloc de Vila Joiosa, i de tots els seus térmens, haja ninguna gabella de ninguna cosa, ni siga consentida de fer, exceptuant la nostra gabella de la sal tan solament, així com és acostumat per tot el regne de València:

Volem, aprovem i atorguem que siga terme apellat del dit Lloc de Vila Joiosa així com parteix en el terme d’Aigües, ço és, a saber de l’Alcantarella fins a la mar, i de l’Alcantarella així com és la senda davall la Mola fins al departament del Cocó, segons que les fites hi són posades per Hernan de Mataró, i dels Alibs dels Moros, i així com vessa aigua vers mar la Muntanya que és sobre la torre d’Orxeta, i com departeix terme de Finestrat amb la Alqueria d’Encoms fins al terme d’Alfàs de Polop, i així com departeix terme el dit Alfàs de Polop amb Torres fins a la mar; I que tot aquest terme fins a la mar siga terme del dit Lloc de Vila Joiosa, i que entre dintre mar, així com fur de València mana:

A més d’això, volem, aprovem i atorguem que ningun veí, Poblador, ni habitador del dit Lloc de Vila Joiosa, ni del seu terme, cavaller, clergue o hom de paratge, ni infançó, ni dengun altre hom de qualsevol condició siga, no es puga excusar en ninguna manera, que no prenga part amb els altres veïns per a fer, i reparar Murs, Valls i Esglésies, i Aguaits, Talaies i Escoltes i a totes qualssevulla coses veïnals i comunes:

Prometem i atorguem a vos dits tots i sengles veïns i pobladors, i habitadors del dit Lloc presents i esdevenidors, i als vostres, en per tot temps que el dit lloc de Vila Joiosa, i de tot son terme així com damunt és dit, vos farem tenir i haver sens ningun embarg, ni contrats de la orde de Viles ni de ninguna qualsevol persona per nenguna altra manera, a la qual cosa especialment obligam tots nostres béns presents i esdevenidors:

I a major fermetat, totes les damunt dites coses juram per Déu, i als seus sancts quatre evangelis, amb les nostres mans corporalment tocats, les dites coses totes i sengles atendre, i complir, i en ninguna forma contravenir per cap manera ni raó, renunciam quant açò a tot dret, fur i costuma, i acció, perquè contra les dites coses Nos, ni els nostres per ninguna manera poguessen venir en null cas;

Encara a major fermetat manam fer-vos càrrec d’aquesta nostra carta segellada amb nostre segell pendent de cera vermella; En Múrcia, a huit dies anats del mes de Maig, en l’any 1300 del Senyor;

Senyal [*] d’en Bernat de Sarrià, Conseller del senyor Rei, i Procurador del Regne de Múrcia sobredit, qui les damunt dites coses atorga i ferma, i jura:

Testimonis són d’açò los nobles en Bernat de Vilademur, i Hacart de Mur, l’honrat Don Alfonso Peris de Xàtiva, i Guillem de Tensa.

Senyal [*] de mi, Domingo Basa, Notari de la procuració del Regne de Múrcia per lo Senyor Rei, qui a les coses damunt dites present fuy, i per manament del dit noble en Bernat de Sarrià esta carta escriure fiu en el dia i any damunt dits, i la doy.

Sig[*]ne de mi, Damià Martí, per règia autoritat Notari del Magnífic Melcior Linares, Justícia en lo civil i criminal en la Vila de Vila Joiosa, que per a fer aquest trasllat vaig estar al càrrec per la meua autoritat en el mateix grau i decisió.

Sig[*]ne de mi, Joan Ybanyes, amb l’autoritat règia de Notari públic per tot Regne de València, un altre dels escrivans amb el Justícia a la Vila de Vila Joiosa, per l’autoritat seua, i de la seua orde i mandat, intervingué igualment per ambdues parts i discerniment.

Sig[*]ne de mi, Pere Joan Loret, amb l’autoritat règia de Notari públic del Regne de València, que el pre-insert transsumpte de la seua original forma abstragué, i amb pròpia ploma escrigué, i vaig clausurar en el lloc, dia i any de previ calendari del dit transsumpte, en el principi prefixats.

dmiclvj

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s